රසායනික පොහොර භාවිතය මුළුමනින්ම ඉවත් කළ ‘ලෝකයේ පළමු රට බවට’ ලංකාව පත් කරනවා

ගත් පියවර ආපස්සට නොගෙන රසායනික පොහොර භාවිතය මුළුමනින්ම ඉවත් කළ ලෝකයේ පළමු රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීමේ අභියෝගය භාර ගන්නා බව…

‘වසවිසෙන් තොර රටක් බිහි කරන්න’ ජනපතිගෙන් දැඩි තීන්දු රැසක්

වස විසෙන් තොර රටක් බිහි කිරීම සදහා ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් රසායනික පොහොර, කෘමිනාශක හා…

‘රසායනික පොහොර ගෙන්වීම සම්පූර්ණයෙන් නතර කිරීමට‘ ජනපති තීරණය කරයි

රසායනික පොහොර භාවිතයෙන් ලබා ගන්නා ඉහළ අස්වැන්නකට වඩා ජීවිත මට වටිනවා – ජනපති රසායනික පොහොර ආනයනය ඉදිරි කෙටි…