කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක්

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා මහතා සහ එප්පාවල පොස්පේට් සමාගමේ සභාපති ලෙස සුජිව ඉන්ද්‍රජිත් කරුණාසිංහ මහතා පත්කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙනවා.

ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා මහතා මීට පෙර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙක් ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විසින් ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා මහතාට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරය පිළිබඳ පත්වීම් ලිපිය අද (30 )ප්‍රදානය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *