‘හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය’ පරිසර ඇමති යටතට

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසාර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති ධුරයෙන් මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉවත් කර පරිසර ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පත්කර තිබේ.

ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය 29 වනදා නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *