ආරක්ෂිත වන සතුන්ගෙන් සිදුවන ජීවිත හා දේපොළ හානිවලට ගෙවන වන්දිය දෙගුණ වෙයි

ආරක්ෂිත වන සතුන් වන අලි, දිවියන්, වළසුන්, කුළුහරකුන් සහ කිඹුලන් විසින් පහරදීම හේතුවෙන් මිය යන අය සහ පූර්ණ හා අර්ධ බෙලහීනතාවයට පත්වන පුද්ගලයින්ට සහ නිවාස හා දේපොළ හානිවලට දැනට ගෙවනු ලබන වන්දි මුදල් සංශෝධනය කිරීම පිණිස වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා විසින් අද (03) දින රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව,

  • ජීවිත හානියක් සදහා මෙතෙක් ගෙවන ලද රුපියල් ලක්ෂ 05ක වන්දි මුදල ස්ත්‍රී පුරුෂ හෝ වයස් භේදයකින් තොරව රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා ඉහළ දැමීමටත්,
  • පූර්ණ බෙලහීනතාවට පත්වන පුද්ගලයෙක් සදහා මෙතෙක් ගෙවන ලද රුපියල් ලක්ෂ 05ක වන්දි මුදල ස්ත්‍රී පුරුෂ හෝ වයස් භේදයකින් තොරව ලක්ෂ 10 දක්වා ඉහළ දැමීමටත්,
  • අර්ධ බෙලීනතාව හෝ ශාරීරික තුවාල සදහා මෙතෙක් ගෙවන ලද රුපියල් 75,000ක වන්දි මුදල රුපියල් 150,000 දක්වා ඉහළ දැමීමටත්,
  • වනඅලි පහරදීමිවලින් සිදුවන නිවාස හා දේපොළ හානි වෙනුවෙන් මෙතෙක් ගෙවන ලද රුපියල් 100,000ක වන්දි මුදල රුපියල් 200,000 දක්වා ඉහළ දැමීමටත් නියමිතව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *