වැනිලා වගාවේ බෝග රටාවන් හඳුනාගනිමු

වැනිලා බොහෝවිට සම්ප්‍රදායික වගා කරන්නේ තනි වගාවක් ලෙස වුවත් විවිධ ක්‍රම යටතේ වගා කල හැකිය .

තනි වගාව

අතුරු වගාව

සාමාන්‍යයෙන් වැනිලා  බෝගය අතර අතුරු වගාව ක් ලෙස ද වගා කිරීමට හැකියාව ඇත. විශේෂයෙන් බහුවාර්ශික බෝග අතර පොල් අතර වගා දක්නට ලැබේ. නමුත්  වැනිලා වලට නියමිත සෙවන සහිත ව එම බහුවාර්ශික බෝගය තිබිය යුතුයි. වාර්ෂික බෝග අතර වැනිලා වගාව සිදු නොකරයි.  හේතුව වාර්ශික බෝග වලින් නියමිත සෙවන නොලැබෙන අතර නිතර පස් බුරුල් කිරීම නිසා වැනිලා වල මුල පද්ධතිය ට හානි විය හැක .

පාත්ති ක්‍රමය 

උළු කැට හෝ බ්ලොක් ගල් භාවිතා කර අඩි 3 පමන පාත්ති සකස් කර එම පාත්ති තුල අඩි 4 හෝ 5 පරතරය ඇතිව ග්ලිඩිසීරියා ආධාරකය සිටුවා වැනිලා වගා කල හැකියාව ඇත. මෙහිදී  පාත්ති තුල සිටුවන ආධාරකය පැලවී හොදින් සෙවන ලැබුනු පසු වැනිලා සිටුවීමට හැකිවේ.

අධි ඝනත්ව වැනිලා වගාව

 • මේ ක්‍රමය ට වැනිලා වගා කිරිම තුලින් භූමිය උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට පුළුවන් .
 • ඉඩ කඩ අඩු  නාගරික ප්‍රදේශ වලට ගැලපේ .
 • අඩි 5 ක් පලල අඩි 20 දිග  පාත්ති සකස් කරන්න .
 • එම පාත්ති ය තුල අඩි 4 යි 4 පරතරය ට (දිග පලල )
 • ආධාරක ලී සිටුවා වැනිලා සිටුවීමට පුළුවන් 
 • සාමාන්‍ය යෙන් අඩි 5 යි 20 පාත්ති යක පේලි 2 ලෙස වැනිලා වැල්  10 ක් සිටුවීමට හැකිවේ.
 • මේ පාත්ති සදහා සෙවන දැල් හෝ ග්ලිඩිසීරියා ආධාරක කලින් සිටුවා සෙවන කර වැනිලා සිටුවීමට හැකිවේ .

සෙවන දැල් යොදා කරනු ලබන වගාව 

මේ සදහා 60% සෙවන දැල් යොදාගෙන වගා කිරීමට සැලසුම් කල ඉඩම සෙවන කරන අතර පසුව වැනිලා වැල් හෝ පැලසිටුවීමට පුළුවන්. අඩි 4 න් 4 ට තනි පේලියක් ජායාරූපයේ පරිදි සකස් කරන්න.

වැනිලා වැල් සදහා ආධාරක

 • වැනිලා ආධාරකය යක් උපයෝගී කරගෙන වැඩෙන වැල් වර්ගයක් නිසා සුදුසු ආධාරකය යක් භාවිතා කිරීම ඉතාමත් වැදගත් .
 • වගාවේ අඩිතාලම ලෙස මේ අධාරකය හදුන්වාදීමට පුළුවන් . 
 • මුලික ව වැල් ඉහළ ට වැඩීමත් පසුව වැල් පහලට හරවා පුහුණු කිරීම ට ආධාරකය බොහෝවිට උපකාර වේ 
 • වැනිලා වගාව වේ සෙවන පාලනය කිරීම ට මේ අධාරක කප්පාදු කිරීම වැදගත් .
 • වගා ආරම්භයේ සෙවන සැපයිම මෙම ජීවී  ආධාරක මගින් සිදුවේ .
 • මේ සදහා ජීවී හා අජීවි ආධාරක භාවිතා කරනු ලබනවා 
 • ජීවී ආධාරක ලෙස ග්ලිඩිසීරියා ඉතාමත් සාර්ථක යි .
 • එරබදු ,කොට්ට ත් විකල්ප ලෙස භාවිතා කිරීම ට පුළුවන් .
 • අජීවි ආධාරක ලෙස කොන්ක්‍රීට් කනු හෝ ලී කදන් භාවිතා වේ.

මවු ශාක  මගින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබාගැනීම

වැනිලා සිටුවීමට රෝපණ ද්‍රව්‍ය

 • දඩුකැබලි 
 • වැනිලා  බදුන් පැල 

රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නා  මවු ශාක  වල අවශ්‍යතා 

 • නිරෝගී වැල – (කෘමි හානි නොමැති  නිරෝගී වැල් )

වැඩුනු පුද්ගලයකු ගේ මැද ඇගිල්ලක් පමණ මහත වැල් මේ සදහා සුදුසු වේ.  සාමාන්‍ය යෙන් සිටුවීමට සුදුසු වැල් අඩි 3 සිට 8/9 දක්වා  පරාසයක ලබාගැනීමට පුලුවන.

 • ඒකාකාරී ඵලදායවක් සහිත බවින් යුතු වැනිලා මවු වැල්
 • වේගවත් වර්ධන විලාශය කින් යුක්ත වැනිලා මව් වැල්

වැනිලා වගාව සදහා මව් වැල් ලබාගැනීම සදහා වැනිලා මවු ශාක උද්‍යාන පිහිටුවීම

 • එක ලගින්  අඩි 2 න් 2 ට පමණ පිහිටුවා ගත් ආධාරක වල වැනිලා පැල සිටුවා එම වැල් වර්ධන ය වීමට ඉඩ දී රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස එම වැල් කපාගෙන වගාව ට යොදාගනී .
 • මෙ මව් ශාක නිශ්පාදනය කරන්නේ බොහෝවිට සෙවන දැල් යටතේ වේ .
 • ආධාරක ලෙස පුවක් පටි ග්ලිඩිසීරියා යොදාගනී .

වැනිලා පැල නිෂ්පාදනය කිරීම 

 • බදුන් ප්‍රමාණය අගල් 8 ක් පලල අගල්10 උස් බදුන් .
 • බදුන් මිශ්‍රණ ය
 • මතුපිට පස් ,වැලි ,කාබනික පොහොර ,කර දහයියා . 1:1:1::1/2 
 • ලෙස යොදාන්න 
 • එම මිශ්‍රණය යෙන් බදුන පුරවා පුරුක් 4 සහිත ඉහත සදහන් මවු ශාක ලක්ශ න ඇති දඩුකැබලි එම බදුන් වල සිටුවා ගනී.
 • මෙම බදුන් මාස 4 ක පමණ කාලයක් සෙවන දැල් තුල නඩත්තු කර ක්ශෙත්‍ර යේ සිටුවීමට හැකිවේ .
 • අවම පුරුක් 4 සහිත නව අංකුර ය සහිත පැල සිටුවීමට සුදුසු වේ .

සෙවණ හා අධාරකය නඩත්තු කිරීම

 • ආධාරක ය මගින් සෙවන ප්‍රධාන ලෙස ලබාගන්නා අතර කෙසෙල් වැනි බෝගයක් අතුරු වගාව ක් ලෙස සෙවන හා තෙතමනය ලබාගැනීම වගාකල හැක .
 • වැනිලා මුල් කාලේ සෙවන 60% 70% අතර අවශ්‍ය වේ .
 • පසු ව මල් හටගන්නා කාලේ එය 30% දක්වා අඩු කරන්න අවශ්‍ය වේ .
 • මල් හටගැන්ම උත්තේජනය කිරිම ට.
 • දැල් ගෘහ තුල වගා කිරීම දී ආධාරකය සෙවන දැල් මට්ටමේ ට පෙර කප්පාදු කර නඩත්තු කිරිමක් අවශ්‍යයි .
 • මෙහිදී ඉවත් කරන ග්ලිඩිසීරියා කොල කාබනික පොහොර ක් ලෙස භාවිතා කිරීම සුදුසු වේ .

වැනිලා මල් පරාගනය

 • වැනිලා වගාව සිදුකර වර්ශ 2 1/2 ක් 3 ක් පමණ වන විට වැල් හොදින් මේරීම සිදුවේ .
 • එවිට නිසි ආකාරයට නඩත්තු කල පහලට එල්ලෙන වැල් සහිත වගාව ක් දෙසැම්බර් මාසේ පමණ 
 • සෙවන 30% දක්වා අඩුකර 
 • ජල සම්පාදනය නතර කර ( ස්වාභාව යෙන් ජනවාරි පෙබරවාරි මාස වියලි )
 • අග්‍රස්තය පුරුක් 5 පමන් ඉවත් කර මල් පිපීම උත්තේජනය කිරිම වැදගත් වේ 
 • මේ මගින් අග්‍රස්ත ප්‍රමුඛ තාවය අඩු වී 
 • මල් අංකුර වර්ධනය වීම ආරම්භ වේ .
 • මේ වා මාර්තු මාසේ පටන් මල් අංකුර මල් බවට පත් වේ .
 • මල් හොදින් පෙති දිගෑරුනු විට කෘතිම ව පරාගනය කලයුතු යි.
 • මෙම කාර්‍ය කිරීම ට පුහුණු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වේ.
 • මල් උදේ 6 ට පමණ පිපීම ආරම්භ වේ සක්‍රිය කාලය දවල් 11.ත් 12 අතර අවසන් වේ එබැවින් උදේ 7 ත් 10 අතර කාලය තුල පරාගනය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් .

සැකසුම

ධම්මික මොහොට්ටි

දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිළධාරී (පොළොන්නරුව)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *