ජනපති කාබනික වගා බිම් නිරීක්ෂණයක

උඩුබද්දාව, බුන්නැහැපොළ කාබනික පොහොර සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය හා කාබනික වගා බිම නිරීක්ෂණයට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්පෂ මහතා පසුගියදා (23)  එක් විය.  එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

ඡායාරූප – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *