සාර්ව ආර්ථික සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික පෙර දැක්ම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින් ‘සාර්ව ආර්ථික සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික පෙර දැක්ම’ අද (01) දින ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීය.

එම වාර්තාවේ සම්පූර්ණ PDF පිටපත පහත දැක්වේ.

presentation_20211001_the_six_month_road_map_for_ensuring_macroeconomic_and_financial_system_stability_e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *