වර්ෂාවෙන් හානියට පත් වගා බිම්වලට සහන සලසන්න රජය සූදානම්

මේ දිනවල පවතින අධික වාර්ෂාව නිසා හානියට පත්ව ඇති වගා කළ කුඹුරු ඉඩම්වල හානිය තක්සේරු කොට…

බිම්මල් වල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ සහ වගාව ගැන දැනගනිමු

බිම්මල් ඉතා පෝෂණීය ආහාරයකි.මේද රහිත ඛණිජ ලවණ වලින් පොහොසත් බිම්මල් ලෙඩ රෝග රැසකටද සුවය ගෙනෙයි .…