කාබනික වැල් දොඩම් වගාවට ගලේවෙල ගොවීන්ගෙන් ඉහළ උනන්දුවක්

‘වැල් දොඩම්’ ලංකාවේ සුලබව දක්නට ලැබෙන පලතුරකි. එමෙන්ම එය මෙරටට ඩොලර් උපයා දෙන පලතුරක් ලෙසින් ද…