ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ඉදිරි මාස 18ට ඩොලර් මිලියන 53ක ව්‍යාපෘති

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කෘෂිකර්ම නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතියේ ඩොලර් මිලියන 53ක ව්‍යාපෘති ඉදිරි මාස 18 තුළ අවසන් කළ…

24 වැනි ‘ජනාධිපති අපනයන සම්මාන උළෙල‘ නොවැම්බර් 26 වැනිදා

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 24 වැනි වරටත් පවත්වනු ලබන ජනාධිපති අපනයන සම්මාන උළෙල 2021 නොවැම්බර්…

ලොකු ලූණු ව්‍යාපාරිකයන් දේශීය ලොකු ලූණු ගොවීන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ දී දේශීය ලොකු ළූණු කිලෝවක් සඳහා මෙම මස 25වන දින සිට රුපියල් 200ක…

අපනයන විවිධාංගිකරණය කරමින් නව අපනයන කලාප14ක්

නව අපනයන ආර්ථිකයකට රට යොමු කරමින් 2021 හා 2022 දෙවසරක කාලය තුල අපනයන කලාප 14 ක්…