‘මෙරට ගොවියාගේ එකම ආරක්ෂකයා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයයි‘

උපදෙස් පණ්ඩුක වීරසිංහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය අල්ලක් වපුරන්නේ මල්ලක් ගෙට ගැනීමේ අරමුණිනි. ඉන්…