ගොවියන් රජුන් කරවන කාබනික වගා සංග්‍රාමය

“මේක දුෂ්කර වුණත් බැනුම් අහගෙන හරි ජනතාවට කියලා දෙන්න ඕනා. මේක මගේ මේ හදිසි තීරණයක් නෙමෙයි.…

‘සාම්ප්‍රදායික සහලේ මිථ්‍යාව’ – ආචාර්ය එම්.පී ධනපාල

සම්ප්‍රදායික සහල් හරහා ගුණත්වයෙන් ඉහළ, වස විස නැති පෝෂ්‍යදායි බත් වේලකින් දිනකට වේල් තුනක් ජනතාවගේ කුස…