‘කාබනික වී වගාව ගැන කරලා බලලම අත්දැකීම් ගන්න අපි සූදානම්‘

දඹුල්ල ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශයයට අයත් පහලවැව වැවේ  මහ කන්නය සඳහා ජලය නිකුත් කිරීම් අද (06)…