රට මැද හෝරස්තම්භය යට ඵලදරන ආදර්ශ කාබනික වගාව

මෙරට ප්‍රධාන සැපයුම් මාර්ග දෙක වන  ඒ 9 ප්‍රධාන මාර්ගයත් ඒ 6  ප්‍රධාන මාර්ගයක් එකට යා…