දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවන්න ‘ගොවි නිවාස‘ නමින් සංකල්පයකයක් එයි

කිරි නිෂ්පාදනය සහ ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් කිරි හරකෙක්, එළුවෙක්, කුකුල් පැටවු කිහිප දෙනෙක් හා…

කිරිගව පාලනයට යොමුවන දේශීය ආයෝජකයින්ට සහන රැසක්

කිරි ගව පාලනයට යොමු වන දේශීය ආයෝජකයින්ට බදු සහන, අඩු පොළී ණය, ඉඩම් හා අවශ්‍ය වෙනත් හැම සහයෝගයක්ම…