මිනිසුන් රැකගෙන අලිත් බේරාගැනීමට දැවැන්ත විදුලි වැටක්

සමාරම්භක උත්සවය අද උහනදී මිනිසුන් රැකගෙන අලිත් බේරාගැනීම අපේ අරමුණයි අලි-මිනිස් ගැටුම පාලනය කරලීම පිණිස කිලෝ…