‘අලියි මිනිස්සුයි ඉන්නකන් මේ ගැටුම සම්පූර්ණයෙන් නතර කරන්න බෑ’ – රාජ්‍ය ඇමැති විමලවීර දිසානායක

ගජගා තාලයට පෙරහර සරනා ඇත් රජුන් දකින විට නළල් තල මතට එසවෙන දෑතින්ම, සිය වගාබිමට කඩා…